Privacy Statement

Dit is het Privacy Statement van Payroll Company. Om u goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt Payroll Company uw persoonsgegevens.

Payroll Company acht een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij Payroll Company veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels.

Waarom een Privacy Statement?
We hebben in dit Privacy Statement voor u op een rijtje gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt in dit Privacy Statement lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen. Uw belang staat bij ons voorop!

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon en dat bent u. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en biometrische gegevens. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, of met ons belt. Ook als u de website van Payroll Company bezoekt, verstrekt u in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of een cookie.

Op het moment dat uw persoonsgegevens door uzelf of door een derde met Payroll Company worden gedeeld verwerken wij deze. De betekenis van het begrip verwerken is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en het verstrekken van gegevens aan derde partijen. Maar ook het wissen of vernietigen valt onder de term ‘verwerken’.

Waarop is dit Privacy Statement van toepassing?
Dit Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Payroll Company verwerkt in het kader van haar dienstverlening op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze.

Van wie verwerkt Payroll Company persoonsgegevens?
Van alle personen met wie we contact hebben, of die deze website bezoeken, kunnen we persoonsgegevens verwerken. Dit zijn onder meer gedetacheerden, payrollkrachten en klanten van Payroll Company. Ook verwerken we persoonsgegevens van contactpersonen van onze (potentiele) opdrachtgevers, klanten, leveranciers of business partners.

Belangrijk: als u als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van uw medewerkers aan ons doorgeeft, dan bent u volgens de geldende wetgeving verplicht om uw medewerkers hierover te informeren. U kunt dit Privacy Statement aan uw medewerkers geven. Zij weten zo precies hoe Payroll Company omgaat met hun persoonsgegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
De verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens is Payroll Company, Navolaan 15-39, te Stadskanaal. De verantwoordelijke is degene die formeel-juridisch beslist of en, zo ja, welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze.

Waarvoor gebruikt Payroll Company uw persoonsgegevens?
Payroll Company mag enkel persoonsgegevens van u verwerken als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. De wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn:

 1. uw toestemming. Gegeven toestemming kan ten alle tijden worden ingetrokken;
 2. de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
 3. de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;
 4. de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar van uw gezondheid;
 5. de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk met het oog op het belang van Payroll Company, waarbij uw belang niet prevaleert.

In het algemeen verzamelen en verwerken wij uw gegevens alleen voor de uitvoering van onze taken als payroll organisatie. Voorbeelden van deze taken zijn bijvoorbeeld urenverwerking, salarisadministratie en het bijhouden van personeelsdossiers.

Meer specifiek vragen wij u om uw persoonsgegevens met ons te delen voor onder andere de volgende doeleinden:

 1. Om met u een werknemers-/werkgeversrelatie aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een financiële, personeels-, uren-, verzuim- en salarisadministratie uit te voeren.
 2. Om u in te zetten bij opdrachtgevers en werkzaamheden bij opdrachtgevers te laten verrichten.
 3. Om met u, onze opdrachtgever(s) en/of relaties overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen voeren en na te kunnen komen.
 4. Om u te informeren over onze dienstverlening en onze overige activiteiten om deze beter te kunnen laten aansluiten op uw wensen en kwaliteiten.
 5. Voor managementdoeleinden en het genereren van managementinformatie en -rapportages, het uitvoeren van marktanalyses, (interne en externe) controles, audits en accountantscontroles en het bevorderen en handhaven van onze kwaliteit en de bedrijfsveiligheid.
 6. Om u met uw eigen account toegang te kunnen geven tot en gebruik te kunnen laten maken van ons besloten webportaal.
 7. Om de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen en/of het aanvragen van subsidies en premiekortingen, denk bijvoorbeeld aan de identificatie of het afdragen van belastingen en sociale premies.
 8. Om wettelijke re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan de opdracht van de overheid om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de genoemde doeleinden. Wanneer wij uw gegevens gebruiken voor andere (nauw verwante) doelstellingen, zullen we u conform de wet hierover nader informeren en de vereiste maatregelen nemen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

 1. NAW-gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens.
 2. Geboortegegevens, leeftijd, geslacht.
 3. Nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning.
 4. Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie.

Hoe gaat Payroll Company  met uw persoonsgegevens om?
Zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk. Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om. Hiervoor heeft Payroll Company een Privacy beleid opgesteld.

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens
De regels voor het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.

Wanneer u van mening bent dat de bepalingen uit dit Privacy Statement niet of onvoldoende door ons worden nageleefd heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de AP. De contactgegevens van de AP zijn:

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV  Den Haag

0900-2001201

Veilig
Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, treft Payroll Company passende technische en organisatorische maatregelen. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen, zoals het toepassen van toegangsbeheer, firewalls en beveiligde servers, en encryptie van bepaalde typen gegevens, zoals financiële informatie en andere gevoelige gegevens.

Naast het beveiligen van de systemen, willen we ook dat binnen Payroll Company niet iedereen toegang heeft tot al uw gegevens. Onze systemen zijn zó ingericht dat medewerkers alleen díe informatie kunnen zien waarvoor ze zijn geautoriseerd.

Melden van incidenten
Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de AP. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we u dit zo snel mogelijk weten.

Vertrouwelijk
We gaan ervan uit dat uw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker van Payroll Company is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit is eveneens van toepassing voor derden die door Payroll Company zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens verplicht tot geheimhouding. Kortom iedereen die inzicht heeft in uw gegevens is belast met een geheimhoudingsplicht.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Payroll Company bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn.

Verstrekken aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven.

Payroll Company kan ook verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij fraude of misbruik. Als dat het geval is verleent Payroll Company haar medewerking.

Doorgeven van uw gegevens naar landen buiten de Europese Unie
Payroll Company zal uw gegevens niet doorgeven aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Unie, tenzij daarvoor een modelovereenkomst is gesloten of wanneer u een verklaring hebt getekend waarin u toestemming geeft voor de doorgifte.

Persoonlijk contact met Payroll Company
Veel contacten tussen u en Payroll Company verlopen telefonisch, via formulieren, e-mail of social media. Persoonsgegevens die u daarbij doorgeeft, leggen we vast als dat nodig is voor onze dienstverlening. Voor deze gegevens geldt dezelfde omgang als andere persoonsgegevens die in dit statement zijn beschreven.

Op verschillende manieren contact
Steeds vaker hebben klanten via e-mail of via payrollcompany.nl contact met Payroll Company. Ook SMS en Whatsapp worden ingezet. Natuurlijk wordt ook nog veel informatie uitgewisseld via brieven en formulieren. Het initiatief om contact te hebben kan bij u vandaan komen maar ook van Payroll Company. De persoonsgegevens die u daarbij aan ons doorgeeft, kunnen door Payroll Company worden verwerkt.

Bezoek aan de website van Payroll Company
Als u onze website bezoekt, registeren we uw IP-adres, bezoekgegevens en cookies. Hieronder leest u waarvoor we deze gegevens gebruiken.

Wat doen we met uw IP-adres?
Iedereen die internet gebruikt, heeft een IP-adres. Ook als u internet met uw mobiele telefoon. Zonder IP-adres kunt u niet internetten. Payroll Company houdt IP-adressen bij om u te behoeden voor internetfraude.

Wat doen we met uw bezoekgegevens?
Op payrollcompany.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina’s. Met deze informatie kunnen we de indeling op onze website verder optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Zo kunnen we onze dienstverlening verder verbeteren. We registreren ook hoe bezoekers door de website van Payroll Company klikken. Deze gegevens worden alleen intern opgeslagen en bewerkt. Ze worden gebruikt voor statistische analyses van bezoekgedragen voor fraudebestrijding.

Wat doen we met cookies?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer, tablet telefoon of ieder ander ‘device’ wordt opgeslagen.

Met uw toestemming plaatsen wij “tracking cookies” op uw device. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Uitschakelen en verwijderen
Wilt u cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.

Cookies voor social media
Op onze website tonen we video’s en andere content die u via een button kunt promoten en delen via sociale netwerken. Voor het functioneren van deze buttons plaatsen social-media-bedrijven, zoals Twitter, Facebook, YouTube en Google, cookies, zodat ze u kunnen herkennen wanneer u bent ingelogd op dat sociale netwerk. Ook verzamelen zij hiermee gegevens over de pagina die u deelt. De meeste social mediakanalen houden zich aan de EU-US Privacy Shield.Voor meer informatie over de gegevens die social-media-bedrijven verzamelen, verwijzen wij naar de privacyverklaring van deze bedrijven. Deze kunnen regelmatig wijzigen.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+

Cookies om Payroll Company-advertenties te tonen op andere websites
Wij gebruiken online advertenties om onze diensten onder de aandacht te brengen. Dit doen we het liefst zo gericht mogelijk, om kosten laag te houden en u geen onnodige advertenties te tonen. Wij maken hiervoor gebruik van Google Adwords. Op deze manier kunnen we gericht adverteren en de kosten laag houden.

Deze cookies maken het mogelijk om:

 1. Bij te houden welke advertenties u al heeft gezien. Hiermee voorkomen we dat u te vaak dezelfde advertenties te zien krijgt.
 2. Bij te houden hoeveel bezoekers op onze advertenties klikken.
 3. Bij te houden hoeveel bezoekers een dienst van ons afnemen nadat ze hebben geklikt op een advertentie. Dit is nodig om de effectiviteit van advertenties te kunnen analyseren.
 4. Bij te houden of u al bepaalde diensten van ons heeft afgenomen. U zult dan geen onnodige advertenties te zien krijgen.

Ook als u cookies niet accepteert, kunt u nog advertenties van ons online tegenkomen. Niet al onze advertenties gebruiken namelijk cookies. Cookies maken het wel mogelijk om u relevantere advertenties te tonen en geen onnodige advertenties.

Voor meer informatie over wat Google met opgeslagen data doet, verwijzen we naar de privacyverklaring van Google. Deze kan regelmatig wijzigen. We hebben Google geen toestemming gegeven om de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van die website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Wat zijn uw rechten?
Wanneer Payroll Company persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten. Uw rechten zullen hieronder worden toegelicht.

Wij stellen u op de hoogte als wij persoonsgegevens van u verwerken
Payroll Company verstrekt voor het verwerken van uw gegevens informatie aan u betreffende onze identiteit, over de doelen waarvoor en de manieren waarop wij uw gegevens verwerken, over de regels die daarop van toepassing zijn, over de rechten die u heeft en hoe u daar invloed op kunt uitoefenen.

Deze informatieverstrekking kan achterwege blijven indien u reeds op de hoogte bent van de verwerking van uw gegevens of indien een mededeling aan u onmogelijk is of voor ons een onevenredige inspanning kost.

Inzage in uw gegevens
Bent u ingeschreven bij Payroll Company en wilt u zien welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn? Dan kunt u gebruikmaken van uw ‘Recht van inzage’. We verzoeken u wel specifiek aan te geven welke persoonsgegevens u graag wenst te ontvangen.

Recht op rectificatie
U heeft het recht om gegevens te rectificeren als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heeft u het recht de gegevens te rectificeren als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of als uw gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt.

Wij zullen de derde(n) die uw gegevens van ons hebben ontvangen op de hoogte stellen van een eventuele rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of van ons onevenredig veel inspanning vraagt.

Recht op het verwijderen van gegevens
Daarnaast heeft u het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen, u bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van u te bewaren. Denk hierbij aan BSN of een kopie van uw identiteitsbewijs als u voor ons werkt of heeft gewerkt.

Het is daarnaast nog relevant om te vermelden dat er consequenties kunnen hangen aan het niet verlenen van uw persoonsgegevens aan Payroll Company. Wanneer u bepaalde gegevens niet (meer) aan ons wil verstrekken kan dit voor u als persoon negatieve gevolgen hebben.

Recht op beperking van de verwerking
Ook heeft u recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Het recht op beperking houdt in dat wij uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door Payroll Company onrechtmatig is.

Recht van bezwaar
Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door Payroll Company kunt u bezwaar maken indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

Recht op dataportabiliteit
Wanneer u zelf uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u in bepaalde gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij uw gegevens op gestructureerde, gangbare en machineleesbare wijze aan u zullen verstrekken, wanneer u ons daarom verzoekt.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?
Wanneer u één of meerdere rechten wil inwilligen, kunt contact op nemen met onze Functionaris Gegevensbescherming. De contactgegevens van deze functionaris zijn hieronder te vinden. Wij reageren binnen één maand op uw verzoek.

Wij vragen u zich te legitimeren, aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer u ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.

Over dit Privacy Statement
Payroll Company kan dit Privacy Statement aanpassen. De laatste wijziging was op 22 mei 2018. De meest recente versie vindt u altijd op payrollcompany.nl.

Heeft u vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement? Neem dan gerust contact met onze Functionaris Gegevensbescherming: FG@payrollcompany.nl


Payroll Company geeft u slagkracht

 • Voordeel

  Flexibel personeel verlonen zonder risico's.

 • Gemak

  De personeels- en salarisadministratie nemen wij uit handen.

 • Zekerheid

  Al ruim 10 jaar ervaring in het verlonen van personeel.

Meer informatie

Naam

Plaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Opmerking / Vraag

Ik ga akkoord dat mijn persoonsgegevens worden verwerkt zoals omschreven in de privacy statement. Meer informatie: privacy statement